Kostenlose Rechtsberatung


RATH & PARTNER - Rechtsanwälte

Dr. Gunther Ledolter

Brauquartier 3/I/Top7

8055 Graz

Tel.: +43 316 7085-25

Mail: law-office@rath-partner.at 


Dr. Gunther Ledolter (Rechtsanwaltskanzlei Rath & Partner) bietet den
Gratkorner Bürgern kostenlose Rechtsberatung an.
1. Obergeschoss, Besprechungszimmer

Wir bitten um Anmeldung bei Frau Zach.

  • Donnerstag, 27. Mai 2021
  • Donnerstag, 24. Juni 2021
  • Donnerstag, 29. Juli 2021
  • Donnerstag, 26. August 2021
  • Donnerstag, 30. September 2021
  • Donnerstag, 28. Oktober 202
  • Donnerstag, 25. November 2021
  • Donnerstag, 16. Dezember 2021